วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

วิชาพระพุทธศาสนา

ในวิชาพระพุทธศาสนา ระดับ G.11 เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา  นักเรียนจึงเอาความรู้ที่ได้มาทำ Think board สรุปความคิดรวบยอด นักเรียนสามารถทำได้สวยงามและถูกต้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น